Verkeerscontrole in kader van wijkcontract Leidsebuurt

 

Haarlem – De politie heeft woensdagmiddag een verkeerscontrole op de Westergracht gehouden in het kader van het wijkcontract met de Leidsebuurt. In oktober 2007 is het wijkcontract Leidsebuurt van start gegaan met een looptijd van 2 jaar. Het contract bestaat uit 9 projecten waarmee de leefbaarheid in de Leidsebuurt verbeterd moet worden. Eén van de punten is het ‘Niet te hardrijden-project’. Dat de Westergracht een belangrijk punt is om dit te verbeteren bleek vanmiddag wel tijdens de controle.

Veel bestuurders reden harder dan de toegestane snelheid, waarbij één van de bestuurders de hoogste snelheid van 88km per uur haalde! Verder hadden veel mensen hun gordel niet om, of zaten tijdens het rijden te bellen met hun mobiele telefoon. Al deze mensen zijn op het Ruijterplein aan de kant gezet door de politie en hebben hun boete gekregen.

De politie hoopt met deze acties de veiligheid te verbeteren voor zowel de buurtbewoners, als de eigen veiligheid voor de bestuurders zelf. De komende tijd zullen er door de politie nog een aantal snelheidscontroles worden uitgevoerd.

Het ‘Niet te hardrijden-project’ wordt als volgt omschreven in het wijkcontract:

2.8 NIET TE HARDRIJDEN-PROJECT
Doel
Het bevorderen van het bewustzijn van weggebruikers met betrekking tot de gevaren en de risico’s van
(te) hard rijden in de wijk. Het bevorderen van het gevoel van (verkeers-) veiligheid in de wijk en het
terugdringen van het aantal snelheidsovertredingen.
Projecttrekker: Politie
Resultaten
1. Een verbetering van de objectieve verkeersveiligheid in de betreffende woonwijk.
2. Een groter gevoel van (verkeers-) veiligheid bij de bewoners in de wijk.
Meetbare resultaten
1. Voor 1 januari 2008 is de bebording in de wijk geschouwd op onvolkomenheden; tevens is bezien
of aanpassing van de bebording (aanvullende, andere of minder bebording) kan bijdragen aan
duidelijkheid en/of veiligheid. Indien aanpassing nodig wordt geoordeeld is deze voor 1 april 2008
gerealiseerd.
2. Voor 1 januari 2008 is een snelheidsmeting uitgevoerd in minimaal een straat in de richting noordzuid
en v.v. (bv. Voorzorgstraat of Gasthuislaan).
3. Gedurende de projectperiode wordt met artikelen in de wijkkrant c.q. de wijk-nieuwsbrief
minimaal 3 x aandacht geschonken aan het project; er worden artikelen geproduceerd over de
risico’s van hardrijden en over de gehouden en nog te houden snelheidscontroles.
4. Middels verschillende media wordt gecommuniceerd dat het project start; tijdens het project wordt
enkele malen (bv. eens per kwartaal) via de media bekend gemaakt welke resultaten zijn bereikt.
Deze communicatie-activiteiten kunnen onderdeel zijn van de algemene communicatie m.b.t. het
pilotgebied.
5. Voor 1 januari 2008 is onderzocht of plaatsing van een rijsnelheids-signaleringssysteem effectief
kan zijn en haalbaar is (praktisch en financieel).
6. Op de Leidsevaart en de Westergracht samen worden minimaal 20 snelheidscontroles gehouden.
7. In de woonwijk worden minimaal 20 snelheidscontroles met staandehouding georganiseerd.
8. Er worden minimaal 6 specifiek op bromfietsers gerichte controles georganiseerd.
9. Er wordt minimaal 2 x een voorlichtingsactie c.q. demonstratie in de woonwijk georganiseerd ter
bevordering van het onder 1 genoemde doel.
Prestatie Partners:
a. Politie
1. Organiseert de controles en voert ze uit.
2. Organiseert de onder 9 genoemde acties.
3. Onderneemt samen met de Gemeente de acties onder 1 en 5.
4. Verstrekt de gegevens en organiseert de communicatie als bedoeld onder 4.
b. Gemeente
1. Verzorgt de meting als bedoeld onder 2.
2. Verzorgt in samenwerking met de politie onderzoek naar wat is vermeld onder 1 en 5.
3. Indien het onderzoek leidt tot de conclusie dat aanpassing van bebording of plaatsing van
het rijsnelheidssignaleringssysteem gewenst is neemt de Gemeente die actie op zich.
4. Ondersteunt en faciliteert (indien nodig) de voorlichtingsacties zoals bedoeld onder 9.
5. Verzorgt de algemene communicatie m.b.t. de projecten in het pilotgebied.
c. Wijkraad en bewoners
1. Verzorgt in samenwerking met de politie artikelen als onder 3 genoemd en zorgt voor
plaatsing in de betreffende periodieken.
2. Ondersteunt acties als genoemd onder 9.